ขอเชิญร่วมงาน Sharing Experiences on Innovative Teaching & Research in Nursing, Health Sciences PDF

ขอเชิญร่วมงาน Sharing Experiences on Innovative Teaching & Research in Nursing, Health Sciences

 

          อาจารย์นภาดล  สีหพันธุ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ แจ้งว่า คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ College of Nursing, University of Santo Tomas, (UST), Philippines. จะจัดโครงการ Sharing Experiences on Innovative Teaching & Research in Nursing, Health Sciences เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในนวัตกรรมการเรียนการสอน การนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านการพยาบาล และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในวันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม