ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ QMOH 2015 และ SOA 2015 PDF

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ QMOH 2015 และ SOA 2015

 

 

 

คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (International Society for Horticultural Science: ISHS) และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ในหัวข้อ The First International Symposium on Quality Management of Organic Horticultural Produce (QMOH2015) และThe International Conference on Sustainability of Organic Agriculture (SOA2015) ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี และหอประชุม     ไพรพะยอม เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศไทย และต่างประเทศได้มีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์การวิจัย ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยชาวไทยและชาวต่างประเทศมากกว่า ๒๕ ประเทศ จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ในการนี้ คณะเกษตรศาสตร์ และสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมงานประชุม หรือส่งบทความวิจัยหรือวิชาการเพื่อตีพิมพ์ใน Acta Horticulture (งาน QMOH2015) และ Rajabhat Agriculture Journal (งาน SOA2015) โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://qmoh2015.ubru.ac.thhttp://soa2015.ubru.ac.th 

 

หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ดร.วิรญา  ครองยุติ เบอร์โทร ๐๘-๑๒๖๕-๓๗๓๗  email address: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน (ผู้ประสานงาน)