ประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านสาธารณสุข ครั้งที่ ๑ PDF

ประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านสาธารณสุข ครั้งที่ ๑

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ บุรีเลิศ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ แจ้งว่า คณะฯ กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านการสาธารณสุข ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีการประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานทางวิชาการ และการประกวดนวัตกรรม พร้อมกันนี้ มีหน่วยงานเครือข่ายทางด้านสาธารณสุขทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมสุขภาพการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ และการป้องกันโรค