ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ PDF

        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะจัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ นั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมพิจารณากรอบการประเมินและแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ