ประชุมชี้แจงการยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ PDF

               สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดการประชุมชี้แจง การยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในวันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องโกเมน อาคารบัณฑิตวิทยาลัย