สัญญาจ้างบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ PDF

จัดทำสัญญาจ้างบุคลากร  ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ดำเนินการประเมินบุคลากรที่สัญญาจ้างครบกำหนด เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอให้บุคลากรดำเนินการจัดทำการต่อสัญญาจ้าง โดยให้บันทึกสัญญาจ้างและพิมพ์สัญญาจ้างในระบบสารสนเทศคณาจารย์ บุคลากร ผ่านเว็บไซต์ http://pws.ubru.ac.th และให้นำส่งที่ งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘