ประชุมคณะกรรมการเงินรายได้ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ PDF

     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่    ในวันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.     ณ ห้องนลินธร อาคาร ๑๐๐ ปี ประสิทธิ์ สุนทโรทก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี