โครงการนำเที่ยว Package Tour PDF

โครงการนำเที่ยว Package Tour

          อาจารย์สุเชาวน์  มีหนองหว้า คณบดีคณะ        มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แจ้งว่า สาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการนำเที่ยวภายใต้ความดูแลของบริษัททัวร์จำลอง UBRU. TRAVEL CENTER ได้ออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวในลักษณะทัวร์สำเร็จรูป Package Tour นำเสนอขายแก่บุคคลทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

          ๑. เส้นทางภูเรือ, พระธาตุศรีสองรัก, แก่งคุดคู้, เชียงคาน, ฟูจิเมืองไทย, คุนหมิงเมืองไทย ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ราคา ๓,๖๙๐ บาท/ท่าน ติดต่อสอบถามได้ที่    นายณัฐพล ชูบูญ ๐๘-๘๐๘๐-๗๐๕๓

          ๒. สปป.ลาว, น้ำตกคอนพะเพ็ง, วัดภูกิ่งแก้ว, ตลาดดาวเรือง, ตาดผาส้วม, ตาดเยือง, ตาดฟาน, ไร่ชากาแฟ,      ช่องเม็ก ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘          ราคา ๓,๕๙๐ บาท/ท่าน ติดต่อสอบถามได้ที่ นส.ภาวิณี  จำปี ๐๘-๘๐๔๕-๓๕๘๐

          ๓. กาญจนบุรี, วัดถ้ำเสือ, สุสานทหาร, สะพานข้ามแม่น้ำแคว, ไทรโยควิวราฟรีสอร์ท, พระปฐมเจดีย์, ตลาดน้ำดอนหวาน ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ ราคา ๓,๖๙๙ บาท/ท่าน ติดต่อสอบถามได้ที่ นส.พรนภา  ศรีเลิศ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙-๐๓๗๗-๗๓๕๐

 

          ๔. เพชรบูรณ์, พระตำหนักเขาค้อ, อนุสรณ์สถาน      ผู้เสียสละ, พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก, วัดผาซ่อนแก้ว, Pino Late ไร่บีเอ็น ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ราคา ๓,๕๐๐ บาท ติดต่อสอบถามได้ที่ น.ศ.ธนพร โพธิ์กระสังข์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙-๘๔๓๐-๒๖๘๓