ขอเชิญร่วมงานปีใหม่ และการแข่งขันกีฬา ประจำปี ๒๕๕๙ PDF

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ได้กำหนดจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ และการแข่งขันกีฬาอาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันอังคารที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๓๐ น.เป็นต้นไป ณ สนามฟุตบอล โรงยิมเนเซียม และหอประชุมไพรพะยอม ซึ่งได้กำหนดหน่วยงานภายในออกเป็น ๒ ทีม ดังนี้


๑. สีชมพู ประกอบด้วย
               - สำนักงานอธิการบดี
               - คณะเทคโนโลยีฯ
               - คณะวิทยาศาสตร์
               - คณะนิติศาสตร์
               - คณะวิทยาการคอมฯ
               - คณะพยาบาลศาสตร์
               - สถาบันวิจัยและพัฒนา
               - สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
              - สำนักงานตรวจสอบฯ
              - สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
              - บัณฑิตวิทยาลัย


๒. สีเทา ประกอบด้วย
              - คณะเกษตรศาสตร์
              - คณะครุศาสตร์
              - คณะบริการธุรกิจฯ
              - คณะมนุษยศาสตร์ฯ
              - คณะแพทย์แผนไทยฯ
              - คณะสาธารณสุขศาสตร์
              - สำนักบริการวิชาการฯ
              - สำนักวิทยบริการฯ


                   ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยฯ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมงานเลี้ยงสรรค์ปีใหม่ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม หากบุคลากรท่านใดที่มีผู้ติดตามกรุณาแจ้งจำนวนผู้ติดตาม ภายในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โดยผู้ติดตามจะต้องจ่ายเงินสมทบ ท่านละ ๒๕๐ บาท สามารถชำระเป็นเงินสด หรือแจ้งความประสงค์หักเงินเดือน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙ ได้ที่ นายธนชาติ บุญเต็ม หัวหน้างานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี