ขอเชิญร่วมโครงการเติมฝันปันรัก ครั้งที่ ๘ PDF

ขอเชิญร่วมโครงการเติมฝันปันรัก ครั้งที่ ๘

นายอาคม สวัสดิ์มงคล ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี แจ้งว่า งานประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ งานบริการและสร้างเสริมสุขภาพ และ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เว็บไซต์ไกด์อุบลดอทคอม และ  คลังน้ำมัน ปตท. อุบลราชธานี จะจัดโครงการเติมฝันปันรัก ครั้งที่ ๘  ณ โรงเรียนบ้านหนองมะทอ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจาก อ.เมือง จ.อุบลฯ ประมาณ ๗๐ กิโลเมตร โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยมีครูผู้สอน ๓ คน ครูธุรการ ๑ คน และ มีนักเรียน จำนวน ๓๒ คน เพื่อร่วมกันพัฒนาสถานศึกษาใน จ.อุบลราชธานี ให้มีสถานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมทั้งสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในท้องถิ่น

 

   ในโอกาสนี้ ขอเชิญผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคทุนทรัพย์ และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โทรศัพท์ ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ ต่อ ๑๐๐๕ ๑๐๐๘ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙