IEI เปิดอบรมหลักสูตร ๑๒ เรื่องน่ารู้เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน PDF

IEI เปิดอบรมหลักสูตร ๑๒ เรื่องน่ารู้เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 

สถาบันการศึกษานานาชาติ จัดอบรมหลักสูตร ๑๒ เรื่องน่ารู้ เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ฟรี) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิริ  ส่งสุขรุจิโรจน์ บรรยายเสริมสร้างความรู้ให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๑๘ มกราคม – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  คณะสาขาวิชาใดมีความสนใจ สามารถแจ้งความประสงค์หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันการศึกษานานาชาติ โทร ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ ต่อ ๓๒๒๐ หรือ ๐๙-๕๖๐๕-๖๑๐๘