_menu
PDF

ประวัติงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ภูมิหลัง

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๕  ขณะนั้นกระทรวง

ศึกษาธิการ ได้ยกฐานะจากโรงเรียนฝึกหัดครูอุบลราชธานี เป็นวิทยาลัยครูอุบลราชธานี จึงได้ใช้ชื่อว่า

 แผนกประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยครูอุบลราชธานี

 

ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนาม

 สถาบันราชภัฏ แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ วิทยาลัยครูอุบลราชธานีจึงได้ ใช้ชื่อใหม่ว่า สถาบันราชภัฎ

อุบลราชธานี และแผนกประชาสัมพันธ์วิทยาลัยครูอุบลราชธานี จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น ประชาสัมพันธ์

สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี

 

ปี  พ.ศ. ๒๕๔๗  สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี ได้รับการยกฐานะเปลี่ยนสถานภาพ เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานีจึงส่งผลให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี” ได้เปลี่ยนชื่อใหม่อีกครั้งว่า 

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จนถึงปัจจุบัน

 

นับจากปี พ.ศ. ๒๕๑๕ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าประชาสัมพันธ์  ดังนี้

๑. อาจารย์สมบูรณ์                     ขวัญยืน

๒. อาจารย์เลขา                         จันทร์เกษ

๓. รองศาสตราจารย์นพดล       จันทร์เพ็ญ

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชุม    ผงผ่าน

๕. อาจารย์สม                           ไลออน

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรัช        ทองเรือง

๗. ว่าที่ร้อยตรี ดร. นฤดม            สาริกบุตร

๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกายดาว   สาริกบุตร

๙. อาจารย์สรรพสิริ                    ส่งสุขรุจิโรจน์   พ.ศ. ๒๕๔๔ -๒๕๔๖

๑๐. อาจารย์สุนันทา                   จันทวารา     พ.ศ. ๒๕๔๗

๑๑. นางสาวหทัยกาญจน์              พลโกษฐ์        - รักษาการ พ.ศ. ๒๕๔๘  ๒๕๕๐

       - ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๑