โครงสร้าง

 

ผศ.ประชุม  ผงผ่าน

อธิการบดี

 

รศ.ธรรมรักษ์  ละอองนวล

รองอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าและมวลชนสัมพันธ์

 

นางสาวพรรณี   ชารีแก้ว

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

 

นายอาคม  สวัสดิ์มงคล

ผู้อำนวยการกองกลาง

 

นางสาวหทัยกาญจน์  พลโกษฐ์

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

 

                                                                                         

                              นายพงษ์พิทักษ์ อุปไชย                                                                                                นางไพจิตร   นักรำ

          นักประชาสัมพันธ์                                                                                             เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหาร    

 

                                                                               

                                    นายนพดล  เลขะวัฒนะ                                                                                    นายวรพล  พวังคาม

                                         ช่างเทคนิค                                                                                                       ช่างเทคนิค