ประชุมคณะกรรมการเงินรายได้มหาวิทยาลัย PDF

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการเงินรายได้ มหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องนลินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี